Privacy reglement – Oisterwijk

Privacy reglement

Privacy reglement

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking:

Privacy in de mondzorgpraktijk
Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over uw gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van medische onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij uw huisarts, met uw toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer uw daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemen of voor overleg met andere mondzorgkundige worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen versterkt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Beveiliging van de gegevens
Onze praktijk draagt zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistente of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn
De algemene bewaartermijn van uw medisch dossier is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming
Als patiënt(e) hebt u recht op uw gegevens in te zien en kunt u om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als u van mening bent dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, dat kunt u vragen deze te corrigeren. U kunt ook vragen om een door de mondzorg afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U kunt ook, indien u prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging
Als patiënt(e) kunt u vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt, bijvoorbeeld in geval van een juridisch geschil.

Klachten
Indien u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of bent behandeld, dan is het belangrijk dat u dit met uw tandarts bespreekt. Meestal is een gesprek voldoende om samen tot een oplossing te komen.

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.
U kunt dit downloaden via www.knmt.nl onder  patiënten info. U dient dit formulier dan met uw klacht  te sturen naar de Centrale Klachtencommissie van het KNMT. Deze kan een bemiddelende rol spelen of overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.